https://chmyrivska-gromada.gov.ua/
Луганська область, Старобільський район

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧМИРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СТАРОБІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

ЧМИРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

СТАРОБІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                    1.Загальна частина

 

1.1. Центр надання соціальних послуг виконавчого комітету Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області (далі – ЦСП) – заклад соціального захисту населення, що проводить соціальну роботу та надає соціальні послуги особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

1.2. ЦСП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області з питань надання соціальних послуг, сім’ї, дітей та молоді, цим Положенням (далі - положення).

 

1.3. Основними принципами діяльності ЦСП є законність, дотримання і захист прав людини, системність, комплексність, адресність та індивідуальний підхід, доступність та відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання послуг, дотримання державних стандартів соціальних послуг, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій населення, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

1.4. ЦСП є бюджетною установою, рішення про створення, ліквідацію або реорганізацію якої приймає Чмирівська сільська рада Старобільського району Луганської області (далі – засновник).

ЦСП підпорядковується Відділу соціального захисту, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області.

 

2. Організаційно-правові засади

 

2.1. ЦСП є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

 

2.2. ЦСП забезпечується засновником необхідною матеріально-технічною базою, в тому числі приміщеннями, що відповідають санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства, автотранспортними засобами, спеціальними засобами для догляду і самообслуговування.

2.3. Положення про ЦСП, його структура, штатний розпис та кошторис затверджується сесією Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області.      

2.4. Методичне забезпечення діяльності ЦСП здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності - в установленому порядку структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної держадміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – Відділ соціального захисту, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області.

2.5. Для надання соціальних послуг ЦСП має право залучати на договірних
засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема, волонтерів.

Перелік, умови та порядок надання таких соціальних послуг визначаються ЦСП.

 

2.6. ЦСП має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги особам, сім’ям, які отримують послуги в ЦСП, та поліпшення матеріально-технічної бази ЦСП.

 

2.7. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг ЦСП взаємодіє із Департаментом соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації, Відділом соціального захисту, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради, іншими структурними підрозділами Чмирівської сільської ради, структурними підрозділами Старобільської райдержадміністрації, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями.

 

 

3. Мета та завдання ЦСО

 

3.1. Основною метою діяльності ЦСП є сприяння у розв’язанні проблемних питань і надання соціальних послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, перебувають у складних життєвих обставинах й потребують сторонньої допомоги.

 

3.2. Основними завданнями ЦСП є:

3.2.1. Виявлення та формування інформаційної бази щодо осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3.2.2. Визначенні індивідуальних потреб зазначених осіб у соціальних послугах.

3.2.3. Організація, планування та якісне надання соціальних послуг, здійснення інших заходів, зокрема щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3.2.4. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам осіб, сімей.

3.2.5. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з особами, сім’ями.

3.2.6. Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи з особами, сім’ями.

3.2.7. Проведення оцінки потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначення плану та методів соціальної роботи.

3.2.8. Забезпечення надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми.

3.2.9. Забезпечення соціальної підтримки ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей.

3.2.10. Здійснення заходів із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань.

3.2.11. Інформування сім’ї, дітей та молоді про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг.

3.2.12. Проведення у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій.

3.2.13. Перенаправлення членів сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг чи різних видів допомоги до закладів, установ та організацій (різних форм власності та господарювання).

3.2.14. Здійснення заходів, розповсюдження інформаційних матеріалів з питань пропагування сімейних форм виховання та питань соціального захисту населення.

 

3.3. ЦСП, відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

3.3.1. здійснює виявлення та веде облік:

 • сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • осіб з числа випускників інтернатних закладів;
 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;
 • прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;
 • осіб з інвалідністю;
 • осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;
 • осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;
 • осіб похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
 • осіб, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають  роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

 

3.3.2. проводить оцінку потреб особи, сім’ї, обстеження матеріально-побутових умов за їх згодою, визначає планування надання соціальних послуг та методи соціальної роботи; впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем;

3.3.3. надає, відповідно до визначених  індивідуальних потреб особи, сім’ї, наступні з соціальні послуги:

консультування, представництво інтересів, посередництво, соціальну профілактику, соціальний супровід/патронаж, соціальну адаптацію, соціальну реабілітацію, абілітацію, соціально-психологічну реабілітацію, соціальну інтеграцію та реінтеграцію, кризове та екстрене втручання, догляд вдома, підтримане проживання та інші послуги

3.3.4. узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг та проведеної соціальної роботи, які подає Відділу соціального захисту, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради.

3.3.5. забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

3.3.6. Забезпечує підвищення професійної кваліфікації працівників ЦСП відповідно до чинного законодавства.

 

3.4. ЦСП має право:

 • вносити місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи;
 • подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;
 • укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
 • залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для надання соціальних послуг особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
 • вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, сімей;
 • здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

 

3.5. Центр надання соціальних послуг надає такі соціальні послуги:

- соціальна профілактика;

- соціальна підтримка;

- соціальний супровід;

- соціальне обслуговування;

- консультування;

- догляд вдома.

Крім того, ЦСП може надавати такі соціальні послуги:

- денний догляд;

- паліативний/хоспісний догляд;

- соціальна адаптація;

- соціальна інтеграція;

- абілітація;

- соціальна реабілітація;

- кризове та екстрене втручання;

- представництво інтересів;

- посередництво (медіація);

- соціально-економічні (у формі надання натуральної чи грошової допомоги);

- транспортні;

інші соціальні послуги.

 

4. Умови прийняття до ЦСП та надання соціальних послуг

 

4.1. Прийняття до ЦСП здійснюється після прийняття рішення Відділом соціального захисту, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради на підставі  особистої заяви особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, або її законного представника, на імʼя голови сільської ради.

4.1.1. Відділ соціального захисту, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради протягом:

3 робочих днів з дня подання заяви розглядає заяву особи, надає їй допомогу в підготовці необхідних документів, визначених з урахуванням спеціалізації відділень ЦСП, де ця особа, сім’я буде отримувати соціальні послуги;

у разі необхідності, протягом 3 робочих днів після звернення особи надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання цієї особи для одержання медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу у сторонній допомозі й наданні соціальних послуг; до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина – для отримання довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

5 робочих днів після розгляду заяви визначає індивідуальні потреби особи, сім’ї та готує рекомендації щодо організації надання цій особі, сім’ї соціальних послуг, у т.ч. щодо необхідності здійснення соціального супроводу;

заклад охорони здоров'я протягом 10 календарних днів після надходження запиту надає медичний висновок Відділу соціального захисту, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради, який приймає рішення про необхідність або відмову в наданні соціальних послуг та передає пакет документів до ЦСП;

10 робочих днів (якщо не потрібен медичний висновок) після подання заяви приймає рішення на підставі заяви та пакета необхідних документів, визначених індивідуальних потреб щодо надання соціальних послуг та передає пакет документів до ЦСП.

При прийнятті рішення про надання соціальних послуг та визначенні їх обсягу або відмову у наданні певних соціальних послуг вирішальною є інформація з карти визначення індивідуальних потреб. Про прийняте рішення особа, її опікун/піклувальник, законний представник, сім’я повідомляється письмово.

4.1.2. У разі необхідності надання невідкладної допомоги особі, сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, Відділ соціального захисту, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради приймає рішення про можливість організації та надання соціальних послуг протягом 3 робочих днів.

4.1.3. Відділ соціального захисту, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради може відмовити особі, сім’ї у наданні соціальних послуг у разі, якщо за наявних ресурсів у ЦСП не в змозі задовольнити визначених потреб у соціальних послугах.

У разі неможливості надання сім’ї, особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, відповідної соціальної послуги Відділ соціального захисту, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради та ЦСП сприяють у наданні таким сім’ям та особам соціальних послуг чи різних видів допомоги іншими закладами, установами та організаціями (різних форм власності та господарювання).

У разі відмови у наданні соціальних послуг, особа, сім’я інформується про відмову письмово протягом 5 робочих днів (якщо не потрібен медичний висновок) з дня подання нею заяви із зазначенням причин відмови та рекомендаціями щодо можливих шляхів вирішення її проблемних питань.

4.1.4. У разі потреби та за згодою особи, сім’ї з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи (із числа працівників Відділу соціального захисту, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради, відділення у якому передбачається надавати основний комплекс соціальних послуг, соціальний працівник та соціальний робітник).

4.1.5. У разі коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти її законний представник.

4.1.6. У разі прийняття рішення про надання соціальних послуг особі, сім’ї, з ним/ними або опікуном/піклувальником, законним представником укладається договір про надання соціальних послуг і видається відповідний наказ.

 Терміни та умови перебування у ЦСП, умови надання та припинення послуг, права та обов'язки сторін зазначаються у договорі, що укладається між Відділом соціального захисту, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради та сім’єю, особою, яка потребує соціальних послуг, за винятком послуг, що надаються на разовій основі, зокрема консультаційних. Зміст, обсяг та періодичність надання соціальних послуг зазначаються у індивідуальному плані надання послуг, примірник якого у якості додатка є невід’ємною частиною договору.

4.1.7. На кожного громадянина, який отримує соціальні послуги у ЦСП ведеться особова справа.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про надання соціальних послуг у ЦСП та оформлення особової справи, визначається окремо з огляду на те, яких соціальних послуг потребує особа, сім’я, яка знаходиться у складних життєвих обставинах та у яких структурних підрозділах передбачається їх надання, відповідно до державних стандартів.

Особові справи оформляються, обліковуються й зберігаються з дотриманням принципів конфіденційності у ЦСП.

4.1.8. Особи, сім’ї які знаходяться у складних життєвих обставинах й отримують соціальні послуги у ЦСП, або їх опікуни/піклувальники, законні представники мають право, після подання письмового запиту на ім’я голови Чмирівської сільської ради, переглянути свою особову справу.

4.1.9. Надання соціальних послуг особі, сім’ї працівниками структурних підрозділів ЦСП здійснюється згідно індивідуального плану надання соціальних послуг (примірник плану передається до відповідних структурних підрозділів).

4.1.10. Надання соціальних послуг у ЦСП припиняється за письмовим повідомленням особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах або її законних представників у разі:

- поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, у результаті чого втрачається потреба у наданні соціальних послуг;

- направлення особи до стаціонарного відділення, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

- зміни місця проживання особи, сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах;

- поліпшення матеріально-побутових умов (для осіб, сімей, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

- грубого, принизливого ставлення особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників ЦСП;

- порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

- систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

- у разі смерті особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

 

4.2. Про припинення надання соціальних послуг особі, сім’ї видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних ЦСП і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом директора ЦСП.

 

4.3. Типові форми заяви, повідомлення про прийняття рішення про надання/відмову у наданні соціальних послуг, медичного висновку, карти визначення стану та індивідуальних потреб отримувача у надані соціальних послуг, акта обстеження матеріально-побутових умов, індивідуального плану надання соціальних послуг, договору про надання соціальних послуг, журналу обліку громадян, яких обслуговує ЦСП, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.

 

4.4. Соціальні послуги в ЦСП можуть надаватися як за плату, так і безоплатно.

4.4.1. Безоплатно в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, надаються:

 • сім'ям, дітям та молоді, які знаходяться у складній життєвій ситуації;
 • особам з числа випускників інтернатних закладів;
 • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;
 • особам з інвалідністю;
 • особам, які звільнилися з місць позбавлення волі;
 • особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;
 • особам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;
 • особам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

 4.4.2. Безоплатне надання соціальних послуг у ЦСП припиняється у разі:

 • виявлення в особи похилого віку, яку безоплатно обслуговує ЦСП, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);
 • надання особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку.

4.4.3. Іншим особам соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами, можуть надаватися із встановленням диференційованої плати залежно від доходу таких осіб відповідно до діючого законодавства.

4.4.4.Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами,  надаються  за  плату.

4.4.5. Обмеження чи відмова в отриманні одних соціальних послуг не може бути підставою для обмеження чи відмови в інших соціальних послугах.

4.4.6. Платні соціальні послуги надаються ЦСП (в межах наявних можливостей), згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» :

 • громадянам, похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
 • громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, у зв'язку із стихійним лихом, катастрофою, (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

        4.4.7. Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються ЦСП відповідно до Постанови КМУ від 09.04.2005р. № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги» і затверджуються затверджуються  виконавчим комітетом Чмирівської сільської ради.

4.4.8. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються відповідно до чинного законодавства.

4.4.9. У виняткових випадках громадяни похилого віку, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг у структурних підрозділах ЦСП у разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених осіб і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього засновник самостійно або через утворену ним комісію приймає рішення про звільнення громадян від зазначеної плати.

 

5. Організація роботи ЦСО

 

5.1. Надання соціальних послуг здійснюється у відділеннях ЦСП.

5.1.1. Відділення ЦСП очолюються керівниками відділень, які призначаються на посаду і звільняються з посади директором ЦСП за погодженням з начальником Відділу соціального захисту, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області.

Керівник відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки.

        5.1.2. Керівники відділень ЦСП розробляють положення про відділення, у якому відображається інформація про зміст соціальних послуг, що надаються у підрозділі, порядок їх надання, режим роботи підрозділу й графік проведення заходів для отримувачів соціальних послуг.

Положення про відділення  затверджується директором ЦСП.

 

5.2. Надавачами соціальних послуг у ЦСП є: соціальні працівники; соціальні робітники; фахівці з соціальної роботи, інші фахівці та професіонали (соціальний педагог, юрист, психолог та інші, передбачені стандартами соціальних послуг), відповідно до штатного розпису ЦСП.

 

5.3. Надання соціальних послуг у ЦСП здійснюється згідно з планами роботи на рік, щоквартальними планами діяльності, щоквартальними планами діяльності його структурних підрозділів, щоквартальними планами роботи персоналу, який надає соціальні послуги.

 

5.4. Для виконання завдань у ЦСП можуть утворюватися такі структурні підрозділи:

 • відділення соціальної допомоги вдома;
 • відділення соціальної роботи для сім’ї, дітей та молоді;
 • відділення денного перебування;
 • відділення надання грошової та натуральної допомоги;
 • інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг особам, сім’ям, відповідно до встановлених потреб.

5.5. Надання соціальних послуг відділеннями ЦСП може здійснюватися цілодобово, впродовж дня, почасово, за місцем проживання, в закладі, на разовій, періодичній, тимчасовій (до 6 місяців), постійній основі або терміново. У разі потреби, допускається застосування гнучкого режиму робочого часу для працівників ЦСП, відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу» від 04.10.2006 №359.

5.6. Час (тривалість), місце та термін (періодичність), умови та обсяг надання соціальних послуг особі, сім’ї в ЦСП залежить від встановлених індивідуальних потреб та конкретних умов, що сприяють реабілітації, реінтеграції та соціальній адаптації цієї особи, сім’ї.

5.7. Для організації надання соціальних послуг у ЦСП вивчаються індивідуальні потреби сім’ї, особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, та спільно з сім’єю, особою розробляється індивідуальний план роботи з нею.

5.8. До вивчення індивідуальних потреб особи, сім’ї та підготовки індивідуального плану надання послуг можуть залучатися необхідні фахівці - члени мультидисциплінарної команди: психіатр, реабілітолог, психотерапевт, нарколог, юрист та ін.

5.9. Надання соціальних послуг особі, сім’ї здійснюється працівниками визначених відділеннями ЦСП за індивідуальними планами надання соціальних послуг. Працівники забезпечують надання відповідних соціальних послуг згідно встановлених стандартів та нормативів соціальної послуги.

5.10. Відділення ЦСП можуть бути територіально віддалені один від одного.

 

       5.11. ЦСП може створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для надання соціальних послуг особам, сім’ям.

 

5.12. З метою проведення працетерапії осіб при ЦСП можуть утворюватися підсобні господарства, промислові та переробні міні-виробництва, багатопрофільні лікувально-виробничі (трудові) майстерні, цехи, дільниці з необхідним інвентарем, устаткуванням та обладнанням, технікою, транспортом і знаряддями, що провадять діяльність відповідно до законодавства, положення про які затверджуються засновником утворюватися майстерні, підсобні сільські господарства тощо.

 

5.13. Харчування осіб може здійснюватися як у ЦСП, так і на підприємствах громадського харчування на підставі договору між ЦСП та цим підприємством.

 

5.14. Для надання транспортних послуг ЦСП може мати спеціальний автотранспорт для обслуговування громадян або брати в оренду автотранспортні засоби («Соціальне таксі»).

 

5.15. Під час надання соціальних послуг ЦСП може надавати у тимчасове користування громадян наявні у нього технічні та інші засоби реабілітації, засоби малої механізації, предмети першої необхідності, окремі побутові прилади тощо («Пункт прокату»).

 

5.16. ЦСП може організовувати пункти прийому від громадян, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт та послуг для задоволення потреб осіб, які отримують соціальні послуги у ЦСП.

 

5.17. Кількість отримувачів, яким надає соціальні послуги соціальний працівник, соціальний робітник, фахівець із соціальної роботи, інший фахівець, обсяг їх роботи визначає керівник структурного підрозділу з урахуванням стану здоров'я отримувача, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг.

 

6. Завдання та функції відділень ЦСО

6.1. Відділення соціальної допомоги вдома

6.1.1. Відділення соціальної допомоги вдома ЦСП (далі - відділення соціальної допомоги вдома) утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 18 одиноким – громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

∙ похилого віку;

∙ інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

∙ хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

 

6.1.2. Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.

 

6.1.3. У ЦСП може бути утворено кілька відділень соціальної допомоги вдома або одне відділення з відповідною структурою, штатним розписом і фондом оплати праці.

 

6.1.4. У разі виявлення не менш як 50 непрацездатних громадян з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, з психічними розладами (соціально-безпечні, які не перебувають на спеціальному диспансерному обліку), інших категорій громадян, які не здатні до самообслуговування та які потребують надання соціальних послуг вдома, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування можуть утворювати спеціалізовані відділення, в тому числі паліативного/хоспісного догляду.

 

6.1.5. Якщо громадян, які потребують надання соціальних послуг, виявлено менш як 18 осіб (для спеціалізованого відділення - менш як 10 осіб), їх обслуговування може здійснюватися згідно з договором, який укладається з непрацюючою фізичною особою і ЦСП, про оплату відповідної роботи за рахунок коштів, що виділяються для цієї мети.

6.1.6. Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

1) догляд вдома;

2) паліативний/хоспісний догляд;

3) підтримане проживання

 

6.1.7. Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати.

 

6.1.8. Сесія Чмирівської сільської ради може приймати, як виняток, рішення про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, пов'язані із наданням соціальних послуг громадян, передбачаються в кошторисі ЦСП за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.

 

6.1.9. Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний працівник, соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає директор ЦСП з урахуванням стану здоров'я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує шістьох громадян у сільській (приміській) місцевості, інших місцевостях, що не мають транспортного сполучення, у приватному або державному секторі без комунальних зручностей і десять громадян у містах з комунальними зручностями; один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена V група рухової активності).

 

6.1.10. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

3) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг.

4) один примірник договору, укладеного громадянином і ЦСП;

5) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

6) інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

7) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

8) копія рішення (розпорядження) сесії  Чмирівської сільської ради, або утвореної ним комісії, про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

9) копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг;

10) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

11) індивідуальний план надання соціальної послуги;

12) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

 

6.1.11. На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план надання соціальної послуги, після чого між громадянином і Відділом соціального захисту, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.

Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (III група рухової активності - два рази на тиждень, IV - три рази, V - п’ять разів), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

6.2. Відділення соціальної роботи для сім’ї, дітей та молоді

6.2.1. Відділення соціальної роботи для сім’ї, дітей та молоді Центру надання соціальних послуг (далі – відділення допомоги сім’ї ) утворюється для проведення соціальної роботи зі сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

6.2.2. Відділення допомоги сім’ї у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

 

6.2.3. Відділення допомоги сім’ї надає послуги на безоплатній основі.

6.2.4. Основними принципами діяльності відділення допомоги сім’ї є:

- законність;

- соціальна справедливість;

- доступність та відкритість;

- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

- додержання і захист прав людини;

- адресність та індивідуальний підхід;

- добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

- комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

- дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

 

6.2.5. Основними завданнями відділення допомоги сім’ї є:

∙ проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

∙ виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

∙ здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

∙ організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

∙ забезпечення взаємодії із структурними підрозділами Чмирівської сільської ради, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

 

6.2.6. Відділення відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

 • виявлення та обліку осіб, сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги:
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, опікуни, піклувальники;
 • особи/діти з інвалідністю;
 • одинокі матері (батьки);
 • неповнолітні батьки;
 • сім’ї, у яких дитина (діти) вилучені за рішенням суду без позбавлення батьків батьківських прав та сім’ї, у яких батьки позбавлені батьківських прав відносно своїх дітей і існують юридичні підстави ініціювати поновлення батьків у правах;
 • сім’ї, у яких подали заяву про розлучення або триває процес розлучення, вирішення спорів між батьками щодо місяця проживання дітей то способів і участі батьків, які розлучилися, у вихованні дітей;
 • сім’ї у яких виховуються діти-сироти та тимчасово влаштовані діти, які залишилися без піклування батьків або осіб, що їх замінюють;
 • сім’ї опікунів, піклувальників недієздатної особи;
 • батьки – трудові мігранти;
 • особи/сім’ї, що виявили намір відмовитись від новонародженої дитини;
 • особи/сім’ї, у яких діти перебувають в інтернатних закладах або оформляються до них;
 • особи з числа випускників інтернатних закладів;
 • діти, які розлучені із сім’єю, які не є громадянами України й заявили про намір звернутися до компетентних органів із заявою про визначення біженцями;
 • особи (у тому числі неповнолітнім), звільнені з установ виконання покарань, засудженим без позбавлення волі, які перебувають під слідством чи на обліку, як правопорушники; особи/сім’ї, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці; особи, які скоїли жорстокість та насильство;
 • особи похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги; особам, які потребують у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї;
 • особи/сім’ї з проблемами вживання психоактивних речовин та залежностей;
 • сім’ї у яких проживають діти до встановлення ВІЛ-статусу, один із членів сім’ї має позитивний ВІЛ-статус або члени сім’ї страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ;
 • учасники АТО й члени їх сімей, члени сімей загиблих учасників АТО;
 • внутрішньо переміщені особи.
 • контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;
 • соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;
 • соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням;
 • інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

2) проводить оцінку потреб сім’ї, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:

 • соціального супроводу;
 • консультування;
 • соціальної профілактики.
 • За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:
 • соціальної інтеграції та реінтеграції;
 • соціальної адаптації;
 • соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
 • кризового та екстреного втручання;
 • представництва інтересів;
 • посередництва (медіації);

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає органу, який його утворив;

8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

9) дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

10) забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

11) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

 

 

6. Керівництво ЦСП

 

6.1. ЦСП очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади засновником за поданням начальника Відділу соціального захисту, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області.

Посаду директора ЦСП може обіймати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менше п’яти років.

 

6.2. Директор ЦСП:

здійснює керівництво діяльністю ЦСП;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦСП завдань;

представляє ЦСП без довіреності на підприємствах, в установах, організаціях, укладає договори;

видає в межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання, затверджує функціональні обов'язки працівників, контролює дотримання трудової дисципліни, вживає заходів заохочення (стягнення);

призначає на посади і звільняє з посад працівників ЦСП;

затверджує структуру ЦСП;

розробляє проекти штатного розпису та кошторису витрат ЦСП та подає на погодження Відділу соціального захисту, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради і затвердження засновнику;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, регламент роботи ЦСП та положення про його структурні підрозділи, посадові інструкції працівників ЦСП;

 надає пропозиції відділу соціального захисту, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради щодо розпорядження майном, коштами ЦСП;

забезпечує дотримання вимог законодавства щодо охорони праці, дитинства, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки;

організовує проведення щорічних профілактичних медичних оглядів соціальних працівників та соціальних робітників ЦСП, які безпосередньо надають соціальні послуги;

забезпечує працівників ЦСП спецодягом, взуттям, велосипедами, проїзними квитками (або грошовою компенсацією за їх придбання).

                                        

7. Діяльність ЦСП

 

7.1. Діяльність ЦСП здійснюється за рахунок:

∙ коштів місцевого бюджету, у тому числі за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються на соціальний захист та соціальне забезпечення і враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;

∙ благодійних внесків юридичних та фізичних осіб;

∙ коштів від діяльності підсобних господарств та надання платних соціальних послуг;

∙ інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Кошти ЦСП використовуються виключно на його утримання та розвиток.

 

7.2. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників ЦСП встановлюються відповідно до умов, передбачених для працівників закладів, установ соціального обслуговування відповідно до чинного законодавства.

 

7.3. Гранична чисельність працівників ЦСП затверджується засновником згідно з Примірними штатними нормативами чисельності працівників ЦСП. Посади, не передбачені нормативами, та їх чисельність вводяться залежно від вимог державних стандартів соціальних послуг та умов надання соціальних послуг працівниками конкретного ЦСП за погодженням із засновником.

 

7.5. Порядок діловодства визначається законодавством, нормативно-правовими актами України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, Чмирівської сільської ради. Бухгалтерський облік здійснюється через відділ фінансово-економічного розвитку, обліку та звітності виконавчого комітету Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області.

 

7.6. Звітність ведеться відповідно до законодавства.

 

7.7. Прийом осіб, які знаходяться у складних життєвих обставинах зі зверненнями, пропозиціями та скаргами, здійснюється директором, згідно з затвердженим графіком.

Розгляд пропозицій (зауважень), заяв та скарг громадян проводиться відповідно до статей 14, 15 та 16 Закону України «Про звернення громадян».

Діловодство за зверненнями громадян у ЦСП ведеться окремо від інших видів діловодства.

Особисту відповідальність за стан діловодства за зверненнями громадян несе директор ЦСП.

Інформаційна діяльність ЦСП забезпечується з дотриманням законодавства в сфері соціального захисту населення та полягає в наданні методичної та практичної допомоги особам, що звернулися до ЦСП, з питань надання соціальної допомоги і соціальних послуг та процедури їх призначення.

 

7.8. Моніторинг і контроль діяльності, пов’язаної із надання соціальних послуг, ревізія фінансово-господарської діяльності проводяться відповідно до законодавства України.

Для проведення внутрішнього моніторингу й контролю якості надання соціальних послуг у ЦСП розробляється внутрішня система моніторингу й контролю якості надання соціальних послуг.

Громадський контроль якості надання соціальних послуг реалізується шляхом створення громадських, наглядових рад та шляхом залучення до роботи зовнішніх відомчих комісій з контролю якості надання соціальних послуг представників громадськості.

8. Заключні положення

8.1. Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України, попередня редакція та попередні зміни втрачають чинність. Зміни та доповнення до Положення вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України, та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

 

 

Секретар сільської ради                                                       О.А.Протопопова

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь